تبلیغات
گوناگون - برانکارد نبود، دست و پای دختر مصدوم را گرفتند و بردند بیرون
گوناگون
تا توانی دل بدست اور دل شکستن هنر نمی باشد.