تبلیغات
گوناگون - کشته شدن مالک شرکت سازنده Segway (سِگ-وِی) توسط محصول خودش
گوناگون
تا توانی دل بدست اور دل شکستن هنر نمی باشد.